LAGAR OCH FÖRESKRIFTER

DR. KÜKE ENGAGERAR SIG FÖR STANDARDER

Ända sedan företaget grundades har det varit viktigt för oss att följa och vidareutveckla standarder vid både tillverkningen och användningen av våra produkter. Här ger vi dig en översikt över de viktigaste rättsliga områden som bestämmer vårt handlande.

PRODUKTION AV BIOCIDER

Uppförandet och driften av en anläggning där biocider eller deras verksamma ämnen mals, blandas, förpackas eller tappas om, kräver tillstånd enligt § 4 i den tyska federala lagen om skydd mot föroreningar i den mån en mängd större än 5 ton kan hanteras varje dag.
På grund av Dr. Küke GmbH:s ansökan beviljade den statliga yrkesinspektionen i Hannover tillstånd för uppförande och drift av en anläggning i Bissendorf för produktion av klordioxid (punkt 4.2 i bilaga 1 till den fjärde förordningen om genomförande av den tyska federala lagen om skydd mot föroreningar – 4. BImSchV) med en daglig kapacitet på 165 ton.

UTSLÄPPANDE AV BIOCIDPRODUKTER PÅ MARKNADEN

blank

DK-DOX® in situ-biocider enligt FÖRORDNING (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

Den här förordningen är i kraft sedan den första september 2013 och ersätter direktiv 98/8/EG som gällde fram till dess. För alla biocider gäller från och med den första september 2013 att biocidprodukter får tillhandahållas på marknaden och användas endast om de dessförinnan har godkänts.
Enligt förordningen medges undantag för biocidprodukter som uteslutande innehåller existerande verksamma ämnen som återstår att bedömas (artikel 89 i förordning 528/2012 och § 28 i den tyska lagen om skydd mot farliga ämnen).

Dessa existerande verksamma ämnen anges i FÖRORDNING (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014.

DK-DOX®-produkter producerar det existerande verksamma biocidämnet klordioxid. I förordning nr 1062/2014 listas detta som existerande verksamt ämne under nummer 491 för produkttyperna 2, 3, 4, 5, 11 och 12.

Således får DK-DOX®-produkter tillhandahållas på marknaden och användas fram till det att det existerande verksamma ämnet har godkänts eller inte godkänts.
Fram till dess regleras utsläppandet av biocidprodukter på marknaden av den nationella lagstiftningen.

blank

Vid det 59:e mötet mellan representanterna för medlemsstaternas behöriga myndigheter för genomförandet av förordning nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden av biocidprodukter, bestämdes att in situ-biocidämnet klordioxid från och med den första september 2015 skulle få tillhandahållas på marknaden endast om leverantören av prekursorerna finns med på artikel 95-listan.

Leverantören av prekursorerna enligt artikel 95 är samtidigt också företrädaren för dossiern om det verksamma ämnet. Dessutom gäller att hela in situ-systemet (prekursor – verksamt ämne) ingår i dossiern om det verksamma ämnet.

Det existerande verksamma ämnet klordioxid som i FÖRORDNING (EU) nr 1062/2014 ännu anges under nummer 491, betraktas nu som system för framställning på plats. Vid det 59:e mötet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter görs nu följande definition och åtskillnad när det gäller klordioxid:

  1. Klordioxid som framställts av natriumklorit genom elektrolys
  2. Klordioxid som framställts av natriumklorit genom försurning
  3. Klordioxid som framställts av natriumklorit genom oxidation

Dessa in situ-system håller för närvarande på att bedömas.

DK-DOX® omfattas av framställningssystemet ”Klordioxid som framställts av natriumklorit genom oxidation”. I dossiern om det verksamma ämnet ingår således inte bara prekursorn natriumklorit utan även oxideringsmedlen som prekursorer:

Dr. Küke GmbH säkerställer att det utgångsämne för tillverkning av DK-DOX-produkter som definierats vid det 59:e mötet, nämligen natriumklorit, köps in endast i den leveranskedja som företrädaren för dossiern för framställningssystemet ingår i. Denne finns med på artikel 95-listan.

ANVÄNDNING AV BIOCIDPRODUKTER

Även användningen av biocidprodukter omfattas i de flesta fall av standarder och regelverk. Tack vare den mångåriga inriktningen på det verksamma ämnet klordioxid, har företaget en expertis som används aktivt i standardiseringsarbetet. På så sätt bidrar vi till utvecklingen av den allmänt erkända tekniken.

DIN

Medverkan i standardiseringskommittén 119-07-13-01, arbetsgrupp ”Europeisk standard för framställning på plats och dosering av biocider för vattenbehandling”

Därpå följde standardiseringskommitténs utnämnande av de tyska experterna, bl.a. Dr. Fritz Küke, för medverkan i CEN/TC 164/WG 16 ”Anläggningar för framställning på plats och dosering av biocider för vattenbehandling”

DVGW

(den tyska föreningen för gas- och vattensektorn)
Projektgrupp W-PK-1-3-15 ”W 263 hygien i vattenförsörjningen”

FIGAWA

(den federala föreningen för företag inom gas- och vattensektorn)
1. Expertgrupp för vattenåtervinning

a. Arbetsgrupp för klor och klorföreningar NA 119-07-13, arbetsgrupp för klorelektrolys/klordioxid
b. Arbetsgrupp för analys

blank

VCI

(den tyska föreningen för kemisk industri)
1. Arbetsgrupp för biocider

blank

Ö-Norm

M 5879-3 Krav på kloreringsanläggningar för vattenbehandling- Del 3 Klordioxidanläggningar

blank

UPPTÄCK VÅRT UTBUD AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Förutom DK-DOX®-systemen erbjuder vi även leverans av natriumklorit. För individuella lösningar koncipierar vi din egen märkesvara åt dig.